Dự báo cung – cầu ngô thế giới năm 2024/2025

ĐVT: Triệu tấn

Ước tính năm 2023/2024

Dự báo năm 2024/2025

Sản lượng

1238,2

1222,0

Nguồn cung

1525,6

1535,5

Tiêu thụ

1211,2

1224,1

Xuất nhập khẩu

188,9

183,7

Dự trữ cuối kỳ

313,5

324,5

Thủy Chung

Nguồn: Vinanet/VITIC/FAO