Trong đó, riêng tháng 6/2023 đạt 505.602 tấn, tương đương 155,38 triệu USD, giá trung bình 307,3 USD/tấn, tăng 26,8% về lượng và tăng 18,3% kim ngạch so với tháng 5/2023, giá giảm 6,7%; so với tháng 6/2022 cũng giảm mạnh 49,5% về lượng, giảm 59,6% về kim ngạch và giảm 19,9% về giá.

Nhập khẩu ngô 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 6 tháng năm 2023

Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 6 tháng năm 2023, chiếm trên 37% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,38 triệu tấn, tương đương gần 459,87 triệu USD, giá 333,4 USD/tấn, tăng mạnh 298,6% về lượng, tăng 307,2% kim ngạch và tăng 2,2% về giá so với 6 tháng năm 2022.

Thị trường lớn thứ 2 là Achentina, trong 6 tháng năm 2023 đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 366,3 triệu USD, giá 333,1 USD/tấn, chiếm gần 30% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 60,7% về lượng, giảm 63,5% về kim ngạch và giá giảm 7,1% so với 6 tháng năm 2022.

Tiếp đến thị trường Ấn Độ 6 tháng năm 2023 đạt 950.362 tấn, tương đương 299,67 triệu USD, giá 315,3 USD/tấn, chiếm trên 25,6% trong tổng lượng và chiếm 24,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng 50,4% về lượng, tăng 45,2% về kim ngạch, nhưng giá giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vinanet/VITIC