8 nhiệm vụ môi trường lĩnh vực nông nghiệp bắt đầu thực hiện từ năm tới

(Người Chăn Nuôi) – Ngày 6/5, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ký ban hành Quyết định số 1257/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục các nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

Theo Quyết định này, Bộ NN&PTNT giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

8 nhiệm vụ môi trường

Giải pháp xử lý chất thải theo phương pháp tiên tiến không chỉ mang lại lợi ích trong chăn nuôi mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: ST

Trong các nhiệm vụ môi trường được phê duyệt lần này có nhiệm vụ “Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xử lý nước thải chăn nuôi sau công trình khí sinh học đáp ứng QCVN 01-195:2022/BNNPTNT”; được xây dựng dựa trên điểm a khoản 3 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể, Bộ NN&PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường làm nước tưới cây; nước thải từ hoạt động chăn nuôi, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác,…

Mục tiêu của nhiệm vụ này là sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nước và hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thời gian thực hiện trong 2 năm (2025 – 2026). Trong đó, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm báo cáo hiện trạng xử lý, sử dụng nước thải chăn nuôi sau công trình khí sinh học tại Việt Nam; Đồng thời có mô hình xử lý nước thải chăn nuôi sau công trình khí sinh học đáp ứng QCVN 01- 195:2022/BNNPTNT để tưới cho cậy trồng; Trong thời gian này, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cần có hướng dẫn kỹ thuật xử lý nước thải chăn nuôi sau công trình khí sinh học đáp ứng QCVN 01-195:2022/BNNPTNT được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Ngoài ra, một số nhiệm vụ môi trường cần thực hiện trong 2 năm tới được Bộ NN&PTNT phê duyệt bao gồm: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý rác thải nhựa (ngư lưới cụ, rác thải nhựa sinh hoạt) đối với các tàu khai thác thủy sản; Xây dựng thí điểm mô hình nông lâm kết hợp theo hướng kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường tại một số vùng khô hạn khu vực Tây Nguyên; Xây dựng quy trình cứu hộ, nuôi phục hồi và tái thả các loài linh trưởng quý hiếm; Xây dựng Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp Quốc gia ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và sử dụng đất) năm 2022; Xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực trồng trọt; Xây dựng Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022; Báo cáo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, khu vực và cộng đồng dân cư trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu và dự báo phát triển kinh tế – xã hội. 

Phụ lục DANH MỤC NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2025

Thùy Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *