Hà Nội: Mỗi xã, phường, thị trấn được bố trí 1 nhân viên chăn nuôi thú y

UBND thành phố Hà Nội ngày 10-1-2022 đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND về ban hành quy định nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2022.

Theo quy định, nhân viên chăn nuôi thú y thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện. Nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện phối hợp UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch hằng tháng, quý, năm về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và các hoạt động về công tác chăn nuôi, thú y trình UBND cấp xã và trực tiếp phối hợp các tổ chức có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng.

Nhân viên chăn nuôi thú y có nhiệm vụ giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, thủy sản; tham mưu cho UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về chăn nuôi, thú y, thủy sản theo quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật các chủ trương chính sách của Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi, thú y, thủy sản; vận động nhân dân và các tổ chức có liên quan cùng tham gia thực hiện.

Bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện và tổ chức đôn đốc, kiểm tra các hoạt động chuyên môn trong công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn; tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc, kỹ thuật chăn nuôi theo hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện…, nhân viên chăn nuôi thú y có nhiệm vụ kiểm tra, nắm bắt tình hình chăn nuôi, tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình chăn nuôi, thú y trên địa bàn phụ trách; kiểm tra, theo dõi dịch bệnh gia súc, gia cầm. Khi có biểu hiện có dịch bệnh phải kịp thời báo cáo UBND cấp xã và Trạm Chăn nuôi và Thú y cấp huyện, đồng thời chủ động tổ chức thực hiện công tác khống chế khoanh vùng dập dịch theo hướng dẫn của cơ quan thú y…

Quy định cũng nêu rõ, mỗi đơn vị xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội được bố trí 1 nhân viên chăn nuôi thú y để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chăn nuôi, thú y tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hoài Thu

Nguồn: Hà Nội mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *