Thừa Thiên - Huế: Thương hiệu cho thịt bò A Lưới

31/12/2015 | 07:18

Được biết đến là một đặc sản vùng cao với chất lượng thịt thơm ngon, tuy nhiên xây dựng thương hiệu thịt bò A Lưới vẫn là câu chuyện “đường dài” còn lắm “khúc quanh”.

D b trà trn

Tính đến tháng 10/2015, đàn bò toàn huyn có 7.072 con (tăng 10,9% so vi cùng kỳ năm trước). Theo s liu điu tra hàng năm, lượng đàn bò A Lưới tăng gim không đu qua các năm, bình quân t năm 2010 đến 2015, đàn bò ca huyn gim 2,37%.

M sáng, ch A Lưới đã tp np người mua bán. Ch Trn Th Tư, mt tiu thương bán tht bò gii thiu: Mi ngày, ch A Lưới ch có 2-3 quy tht bò hp ch (t 4 gi sáng đến 6 gi chiu), mi quy cung cp khong 50 – 60 cân tht bò, ch yếu cho các nhà hàng, khách sn, quán bún, cháo và nhu cu tiêu dùng ca người dân trên đa bàn. Các ch quy thường thu mua bò các xã A Đt, Nhâm, Hng Qung… sau đó đưa v lò m tp trung. 

Bò A Lưới ch yếu ăn c cây t nhiên, ung ngun nước t khe sui, không ăn thc ăn tăng trng hay hóc-môn sinh trưởng. Do ch yếu đ cung cp tht, bò A Lưới được la chn đ giết m, không có bò già, bò loi thi, nên tht mm, thơm ngon, góp phn nâng cao giá tr hàng hóa, tăng thêm thu nhp cho các h nuôi và người tham gia phân phi sn phm.

Là người có tay ngh chế biến nhiu món ăn t tht bò, anh Trn Đăng Uynh, ch nhà hàng Hoàng Linh th trn A Lưới cho biết: “Cht lượng tht bò A Lưới thì khi bàn, tuy nhiên ngun cung ng bò tht vn chưa đ đ phc v nhu cu người tiêu dùng. Vì vy, đã có tình trng bò được thu mua t các đa phương khác v A Lưới, sau vài ba ngày v béo đến lúc giết m li tr thành tht bò A Lưới, làm nh hưởng đến đc sn ca vùng đt này”.

Chung vi nhn đnh đó, nhiu người dân th trn A Lưới cho biết, bò trà trn được thu mua t các tnh lân cn như Qung Tr, Qung Bình đưa v A Lưới, nht là vào dp l, Tết. Đ mua được tht bò A Lưới chính hiu, phi tìm đến các đim giết m ca người dân đa phương... Tht bò A Lưới khi s tay vào cm thy săn chc, không nhão, ướt như tht bò trà trn.

 

Mô hình sn xut gn vi thương hiu sn phm

Mun xây dng thương hiu tht bò A Lưới, trước hết sn phm phi tha mãn 3 điu kin: đt đến s lượng đ ln và n đnh, cht lượng đng đu, đm bo an toàn v sinh thc phm; giá bán cnh tranh; t chc kênh phân phi bo đm li ích hài hòa, hp lý vi tt c các ch th tham gia. Đ làm được điu này, doanh nghip phi là người xây dng thương hiu ch không phi Nhà nước, hay nông dân. Doanh nghip s liên kết đ to ra mng lưới phân phi cht ch, nghiêm ngt và có hiu qu ti các siêu th, trung tâm thương mi, đng thi tính đến c xut khu đ đc sn thc s phát huy thế mnh, to nên thương hiu ca đa phương vùng cao này. Điu quan trng là khi ngun cung được đm bo, có thương hiu thì vic trà trn tht bò A Lưới s không còn tn ti.

Phát trin chăn nuôi bò s giúp người dân trên đa bàn A Lưới có ngun thu nhp n đnh, góp phn to ra sn phm đc trưng phc v cho tiêu dùng và du lch. Thế mnh thì đã rõ, nhưng đ phát huy được tim năng y vn còn nhiu vic phi làm. Hin ti, quy mô chăn nuôi trên đa bàn còn nh l, ch yếu là ca cá nhân, đc sn tht bò vn đang dng li mc đ hàng hoá thông thường. Thương lái phi đến tng cơ s giết m đ đt s lượng tht theo kh năng cung ng ca tng h chăn nuôi. T yếu t cnh tranh ca th trường, đc sn này vn thường b thương lái ép giá, trà trn sn phm. Đa phương li chưa hình thành được hp tác xã nông nghip qun lý và t chc mô hình sn xut gn vi thương hiu sn phm.

Mi đây, UBND huyn A Lưới tiến hành xây dng đ án phát trin đàn bò giai đon 2016 – 2020 vi mc tiêu: Tng bước nâng cao cht lượng, phn đu đến năm 2020, tng đàn bò trên đa bàn huyn đt 10.000 con, làm cơ s xây dng thương hiu “Tht bò A Lưới”… Theo đ án, huyn s h tr ngun vn vay giúp các h chăn nuôi tng bước phát trin s lượng ca đàn bò, h tr trng mi 75 ha c cao sn phc v chăn nuôi; tp hun k thut nhân ging, qun lý ging và nuôi dưỡng bò cái sinh sn, k thut trng c năng sut cao và chế biến các ph phm nông nghip làm thc ăn chăn nuôi. Phó Ch tch UBND huyn A Lưới H Văn Ngưm, cho biết: Huyn s có cơ chế khuyến khích các doanh nghip, d án phát trin chăn nuôi bò tp trung thông qua các chính sách ưu đãi đu tư v đt đai, cơ s h tng. Đng thi, thành lp các hp tác xã, t hp tác chăn nuôi bò tht trên cơ s các h t nguyn tham gia, cùng nhau liên kết trong chăn nuôi. Kết hp các Hp tác xã, t hp tác chăn nuôi và các h chăn nuôi bò trên đa bàn huyn to thành vùng cung cp nguyên liu ln có cht lượng, bn vng và lâu dài; đng thi, nâng cp lò giết m tp trung nhm cung cp sn phm tht cht lượng, đm bo v sinh thú y, an toàn thc phm cho người tiêu dùng.

Đ tht bò A Lưới tr thành hàng hóa và có thương hiu, phi đm bo quy trình k thut cht ch t khâu nhân ging, chăn nuôi, chăm sóc, phòng bnh, cho đến giết m, kim dch, đóng gói, bo qun sn phm... Mun vy, ngành Nông nghip huyn cn t chc quy hoch li các khu chăn nuôi tp trung, đu tư cơ s h tng, có chính sách phát trin chăn nuôi theo hướng trang tri có quy mô, kết hp vic kim soát dch bnh cht ch.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Nguồn: Báo Thừa Thiên Huế

Gửi bình luận

Gửi Làm lại