Thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu

12/11/2019 | 07:55

(Người Chăn Nuôi) - Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, kiểm dịch động vật nhập khẩu cần thực hiện trình tự thủ tục như sau:

1. Trước khi nhập khẩu động vật, chủ hàng gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Thú y tới Cục Thú y (Văn bản đề nghị theo Mẫu 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).

Hình thức gửi hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử, fax sau đó gửi bản chính hoặc trực tiếp.

2. Cục Thú y thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Thú y.

Văn bản đồng ý và hướng dẫn kiểm dịch của Cục Thú y gửi cho chủ hàng và cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu qua thư điện tử.

3. Sau khi được Cục Thú y chấp thuận, chủ hàng khai báo kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Thú y (Mẫu 3 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này).

4. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật Thú y.

5. Nội dung kiểm dịch:

Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện:

a. Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Thú y;

b. Lấy mẫu xét nghiệm bệnh theo quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Chuẩn bị nơi cách ly kiểm dịch động vật:

a. Chủ hàng có trách nhiệm bố trí địa điểm cách ly kiểm dịch;

b. Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y có trách nhiệm kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y bảo đảm để cách ly kiểm dịch động vật.

Bảo Hân

Gửi bình luận

Gửi Làm lại