Thanh Hóa: Xây dựng 5 vùng nuôi heo an toàn chuẩn VietGAP

10/10/2018 | 04:09

(Người Chăn Nuôi) - Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 5 vùng chăn nuôi heo an toàn nông hộ theo tiêu chuẩn VietGAP, với sự tham gia của 1.863 hộ chăn nuôi thuộc 95 nhóm GAHP.

Trong quá trình chăn nuôi, nhiều hộ đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua sắm trang thiết bị, áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, nhờ đó số hộ dân có quy trình chăn nuôi đạt theo tiêu chuẩn VietGAP ngày càng tăng. Tính đến tháng 9/2018, toàn tỉnh đã có 1.121 hộ chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP nông hộ. Việc cấp giấy chứng nhận đã giúp các hộ chăn nuôi chứng minh được nguồn gốc và chất lượng con nuôi, tạo điều kiện trong việc thu hút doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

 

Danh Cường

Gửi bình luận

Gửi Làm lại