Thanh Hóa: Phát triển các con nuôi lợi thế

13/11/2018 | 03:16

(Người Chăn Nuôi) - Giá trị sản xuất của lĩnh vực chăn nuôi toàn tỉnh Thanh Hóa mỗi năm ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, chiếm gần 30% giá trị sản xuất của toàn ngành nông nghiệp.

Như thế đủ thấy, vai trò quan trọng của chăn nuôi trong phát triển nông nghiệp. Không những chiếm giá trị cao trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn giúp nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân khu vực nông thôn. Để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng nâng cao giá trị và bền vững, trên cơ sở hoạch toán hiệu quả kinh tế, phân tích nhu cầu thực tế của thị trường, dự báo xu thế phát triển và tính phù hợp đối với điều kiện, trình độ sản xuất, tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn phát triển một số loại con nuôi lợi thế, gồm: Bò sữa, bò thịt chất lượng cao, heo nạc, gà lông màu và con nuôi đặc sản. Theo đó, mục tiêu mà tỉnh đặt ra đến năm 2020 là phát triển đàn bò sữa đạt 50.000 con, sản lượng sữa đạt 126.000 tấn; Phát triển đàn bò thịt chất lượng cao đạt 30.000 con, sản lượng thịt hơi đạt 10.000 tấn; Đàn heo hướng nạc đạt 520.000 con, sản lượng thịt hơi đạt 229.000 tấn; Gà lông màu đạt 8 triệu con và con nuôi đặc sản đạt hơn 2 triệu con.

 

Thảo Nguyên

Gửi bình luận

Gửi Làm lại