::

  • New Hope: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh TĂCN

    New Hope: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh TĂCN

    Là tập đoàn hàng đầu hoạt động trên quy mô toàn cầu và chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản trang trại chăn nuôi hàng đầu hiện nay, có trụ sở chính ...
  • New Hope: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh TĂCN

    New Hope: Tuyển dụng nhân viên kinh doanh TĂCN

    (Người Chăn Nuôi) - Là tập đoàn hàng đầu hoạt động trên quy mô toàn cầu và chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản trang trại chăn nuôi hàng đầu hiện ...