::

  • Thức ăn chăn nuôi vượt ngưỡng

    Thức ăn chăn nuôi vượt ngưỡng

    (Người Chăn Nuôi) - Năm 2016, ngành sản xuất TĂCN toàn cầu đã vượt mức 1 tỷ tấn. Tuy nhiên số lượng nhà máy sản xuất đã giảm so với năm 2015. Dưới đây là kết quả ...