Quy định về phí, lệ phí trong công tác thú y

17/12/2018 | 03:15

(Người Chăn Nuôi) - Ngày 7/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC (Thông tư 285) ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC (Thông tư 286) ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 285 như sau: “Tổ chức thu phí trong công tác thú y bao gồm Cục Thú y; Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII; Chi cục Kiểm dịch động vật các vùng: Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I, Trung ương II; Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương; Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thú y theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế trực thuộc UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thú y”.


Kiểm soát tốt thú y giảm thiệt hại trong chăn nuôi     Ảnh: Tất Sơn
 

Sửa đổi khoản 3 Điều 6 Thông tư 285 như sau: Trường hợp trong một tổ chức thu, nếu số thu phí thu được thấp hơn số dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì Cục Thú y (đối với tổ chức thu do trung ương quản lý) điều hòa từ tổ chức thừa sang tổ chức thiếu trong phạm vi tổng số tiền phí được trích để lại và thực hiện như sau:

- Định kỳ cuối quý, các tổ chức thu căn cứ vào số tiền phí thu được và số tiền được chi theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (dự toán năm chia ra từng quý), nếu số tiền phí thu được lớn hơn số chi theo dự toán chi được duyệt thì phải nộp chênh lệch vào tài khoản của Cục Thú y (đối với tổ chức thu do Trung ương quản lý) để điều hòa cho cơ quan thu trực thuộc không đủ nguồn thu theo quy định tại Thông tư này.

- Cục Thú y được mở thêm tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để điều hòa tiền phí trong công tác thú y được trích lại theo quy định giữa các tổ chức thu cùng cấp.

Sửa đổi, bổ sung Phần I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 285 như sau:

Sửa đổi, bổ sung điều 3 Thông tư 286 như sau: Tổ chức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là cơ quan thực hiện nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, bao gồm: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ, Nam bộ; Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn Chất lượng nông lâm thủy sản; Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản các vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6; Cục Thú y; Cục Bảo vệ Thực vật; Tổng cục Thủy sản; Cơ quan kiểm tra cấp địa phương có chức năng kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 2, 3 phần I Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 286 như sau:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2018.

Các nội dung điều hòa tiền phí được trích lại quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 285 và khoản 1 Điều 6 Thông tư 286 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2018.

 

Bảo Hân

Gửi bình luận

Gửi Làm lại