Kéo dài thời gian lưu hành sản phẩm TĂCN, thủy sản

21/08/2017 | 09:36

(Người Chăn Nuôi) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý TĂCN, thủy sản.

kéo dài thời gian

 

Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Cụ thể, đối với các sản phẩm TĂCN, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 20/11/2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng.

 

DT

Gửi bình luận

Gửi Làm lại