Giảm dần chăn nuôi nông hộ

10/10/2019 | 02:38

(Người Chăn Nuôi) - Chăn nuôi heo hiện nay có hai phương thức chủ yếu là chăn nuôi trang trại (lớn, vừa, nhỏ) và chăn nuôi nông hộ. Trong phương thức chăn nuôi này bao gồm chăn nuôi heo theo hình thức gia công (gồm chăn nuôi trang trại và nông hộ). Chăn nuôi heo đang chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, phân tán sang chăn nuôi trang trại, tập trung và hình thành chuỗi giá trị chăn nuôi.

Chăn nuôi gia công

Trong chăn nuôi gia công, năm 2016, cả nước có 2.688 trang trại chăn nuôi heo gia công, chiếm tỷ lệ 22,9% tổng số trang trại chăn nuôi heo của cả nước với tổng đầu con là 2,9 triệu con chiếm tỷ lệ 9,1% tổng đàn heo của cả nước; năm 2017, cả nước có 2.982 trang trại chăn nuôi heo gia công (tăng 10,9% so với năm 2016), chiếm tỷ lệ 29,3 % tổng số trang trại chăn nuôi heo của cả nước với tổng đầu con là 3,9 triệu con chiếm tỷ lệ 13,2% tổng đàn heo của cả nước; năm 2018 cả nước có 3.010 trang trại chăn nuôi heo gia công (tăng 0,9% so với năm 2017), chiếm tỷ lệ 30,8 % tổng số trang trại chăn nuôi heo của cả nước với tổng đầu con là 4,3 triệu con chiếm tỷ lệ 15,2% tổng đàn heo của cả nước.

Các trang trại chăn nuôi gia công chủ yếu cho các doanh nghiệp có nguồn vốn FDI (chiếm 70% số trang trại) và khoảng 30% số trang trại là chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp trong nước. Đối với các trang trại chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp có vốn FDI thì các trang trại này được cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y... và được áp dụng công nghệ hiện đại vào chăn nuôi ở Việt Nam, đào tạo lao động kỹ thuật và quản lý trang trại tốt.

Đông Nam bộ là vùng có số lượng trang trại chăn nuôi gia công lớn nhất cả nước năm 2018, với hơn 1.000 trang trại, chiếm tỷ lệ 33,5% tổng số trang trại chăn nuôi gia công của cả nước và tổng đàn là 2,1 triệu con.

Chăn nuôi gia công

Năm 2016, cả nước có 208 hộ chăn nuôi heo gia công cho các công ty, chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ so với tổng số hộ chăn nuôi heo của cả nước, tổng đầu con cũng rất ít là 180 nghìn con, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng đàn heo của cả nước; Tuy nhiên, năm 2017, số hộ chăn nuôi heo gia công là 216 hộ (tăng 3,5% so với năm 2016) với tổng đầu con là 186,4 ngàn con; năm 2018 cả nước có 219 hộ chăn nuôi heo gia công (tăng 3,2% so với năm 2017) với tổng đầu con là 192,5 nghìn con.

 

Chăn nuôi theo hình thức trang trại

Chăn nuôi heo theo hình thức trang trại bao gồm trang trại quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn. Số lượng trang trại giảm dần qua các năm (2016 - 2018), năm 2016, số lượng trang trại chăn nuôi heo là 11.737 trang trại (trong đó bao gồm cả trang trại lớn của các công ty, doanh nghiệp và các trang trại vừa và nhỏ) chiếm tỷ lệ 0,4% cơ sở chăn nuôi heo (trang trại và nông hộ), với tổng đàn là 16,6 triệu con chiếm tỷ lệ 51,9% tổng đàn và sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ các trang trại này chiếm gần 56,7% sản lượng thịt heo hơi của cả nước.

Năm 2017, số trang trại chăn nuôi heo giảm 13,4% so với năm 2016 và chiếm tỷ lệ 0,37% cơ sở chăn nuôi heo của cả nước; tổng số trang trại chăn nuôi heo là 10.167 trang trại với tổng đàn là 14,5 triệu con, chiếm tỷ lệ 48,3 % tổng đàn và tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ các trang trại này chiếm khoảng 57% sản lượng thịt heo hơi của cả nước.

Năm 2018, tổng số trang trại chăn nuôi heo tiếp tục giảm (giảm 9,6%) và chỉ còn 9.770 trang trại so với năm 2017 và chiếm tỷ lệ 0,39% tổng cơ sở chăn nuôi heo và tổng số đầu con là 12,8 triệu con chiếm tỷ lệ 44,8 % tổng đàn của cả nước.

 

Chăn nuôi theo hình thức nông hộ

Năm 2016, cả nước có 2,9 triệu hộ chiếm tỷ lệ 99,60% trong tổng số cơ sở chăn nuôi heo (trang trại và nông hộ) với tổng đàn là 16,2 triệu con, tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ khu vực này ước đạt 1,86 triệu tấn chiếm tỷ lệ 43,3% sản lượng thịt heo hơi của cả nước.

Năm 2017, số hộ chăn nuôi heo giảm 5,5% so với năm 2016 và chiếm tỷ lệ 99,63% tổng cơ sở chăn nuôi heo của cả nước; tổng số hộ chăn nuôi heo là 2,74 triệu hộ với tổng đàn là 15,2 triệu con và tổng sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng từ các cơ sở này là 1,68 triệu tấn chiếm tỷ lệ 43,0% sản lượng thịt heo hơi của cả nước.

Năm 2018, số hộ chăn nuôi heo tiếp tục giảm (giảm 3,9%) so với năm 2017 và chiếm tỷ lệ 99,61% của tổng cơ sở chăn nuôi heo của cả nước với tổng số hộ chăn nuôi heo là 2,5 triệu hộ và tổng đàn là 13,9 triệu con.

Xu hướng tất yếu của chăn nuôi heo hiện nay là chuyển từ chăn nuôi heo nhỏ lẻ (nông hộ) sang chăn nuôi trang trại và chăn nuôi trang trại kết hợp với liên kết HTX, tổ hợp tác (liên kết ngang), liên kết giữa các khâu và liên kết theo chuỗi khép kín (liên kết dọc) trong đó doanh nghiệp là trung tâm. Do đó, số lượng hộ chăn nuôi heo giảm dần theo các năm do quy mô nhỏ không cạnh tranh được về giá thành, chất lượng, an toàn thực phẩm.

Nguyễn Hương

Gửi bình luận

Gửi Làm lại