Cách làm giàu từ chăn nuôi - Nuôi lợn theo quy mô trang trại

01/07/2015 | 17:04

Chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại tập trung mở ra hướng đi mới bởi sự liên kết chăn nuôi chặt chẽ giữa người chăn nuôi và nhà đầu tư giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.